REGULAMIN

Ta strona internetowa i każda aplikacja mobilna (zwana dalej “Witryną”) jest własnością firmy Meridius Medical Ltd (“My” lub “Meridius Medical Ltd”). Zapewniamy Państwu dostęp do tej Witryny i naszego sklepu internetowego (razem, nasze “Usługi”) zgodnie z poniższymi warunkami.

Przeglądając, uzyskując dostęp, używając, rejestrując się lub kupując towar na tej Witrynie lub korzystając w inny sposób z naszych Usług, zgadzasz się na wszystkie poniższe warunki, w tym wszelkie zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie (łącznie, te “Warunki”). Dlatego prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej Strony i niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli nie chcesz przestrzegać postanowień niniejszych Warunków, nie powinieneś przeglądać, uzyskiwać dostępu, używać, rejestrować ani kupować towarów ze Strony.

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ​​ma co najmniej 18 lat lub odwiedza tę Witrynę pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka Prywatności, która reguluje również Twoją wizytę na naszej stronie, znajduje się na stronie Regulaminu. Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zbieramy, używamy i dzielimy się informacjami o naszych użytkownikach.

 

KORZYSTANIE Z NASZEJ WITRYNY

Z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszych Warunków, udzielamy Tobie, jako użytkownikowi, ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencji licencji na dostęp i osobiste, niekomercyjne korzystanie z tej witryny. Niniejsza licencja nie obejmuje: (a) jakiejkolwiek odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystania tej Witryny lub treści w niej zawartych; (b) gromadzenie i wykorzystywanie wykazów produktów lub opisów bez zgody; (c) używanie pochodnych zastosowań tej Strony i jej treści; lub (d) korzystanie z jakichkolwiek eksploracji danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia i ekstrakcji danych na tej stronie. Użytkownik nie może wykorzystywać, oprawiać ani wykorzystywać technik ramowania w celu zawarcia jakiegokolwiek z naszych Znaków towarowych, logo, treści lub innych zastrzeżonych informacji (w tym obrazów znalezionych w Witrynie, treści dowolnego tekstu lub układu / projektu dowolnej strony lub formularza zawartego na stronie) bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Ponadto nie wolno używać żadnych meta etykiet ani żadnych innych “ukrytych tekstów” wykorzystujących nasze imię, znak towarowy lub nazwę produktu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Każde naruszenie niniejszych warunków spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonej w tym punkcie bez powiadomienia.

Otrzymujesz ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do utworzenia hiperłącza do strony głównej tej Strony, o ile link nie przedstawia Nas ani naszych Produktów lub usług w fałszywej, wprowadzającej w błąd, obraźliwej lub w inny sposób obraźliwej treści. To ograniczone prawo może zostać odwołane w dowolnym momencie. Nie wolno używać żadnego z naszych logo ani innych zastrzeżonych grafik lub znaków towarowych jako części łącza bez wyraźnej pisemnej zgody.

KONTO

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji tej Strony, możesz zostać poproszony o zarejestrowanie się i możemy Ci przypisać lub może być wymagane wybranie hasła i nazwy użytkownika lub identyfikatora konta. Jeśli się zarejestrujesz, wyrażasz zgodę na dostarczanie nam dokładnych i kompletnych informacji rejestracyjnych oraz natychmiast poinformujesz nas o wszelkich aktualizacjach lub innych zmianach w tych informacjach.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności hasła i identyfikatora przypisanego Tobie. Jako Użytkownik niezwłocznie poinformujesz nas o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Twojego hasła lub identyfikacji, lub o każdym innym naruszeniu lub zagrożeniu naruszenia bezpieczeństwa tej witryny. Za każdym razem, gdy używasz hasła lub identyfikatora, będziesz uważany za upoważnionego do uzyskiwania dostępu do Strony i korzystania z niej w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami, a my nie mamy obowiązku sprawdzania autoryzacji i źródła takiego dostępu lub korzystania z tej witryny. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CAŁY DOSTĘP DO TEGO SERWISU I UŻYTKOWANIA Z NINIEJSZEJ STRONY PRZEZ KAŻDEGO ZA POMOCĄ HASŁA I IDENTYFIKACJI PIERWOTNIE WYBRANYCH LUB PRZYZNAWANYCH UŻYTKOWNIKOWI, NAWET JEŚLI KORZYSTANIE Z TEJ WITRYNY NIE BYŁO PRZEZ NIEGO AUTORYZOWANE, W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO UŻYTKOWNIKA I WYKORZYSTANIA NINIEJSZEJ STRONY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ , WSZELKIE KOMUNIKACJE I TRANSMISJE ORAZ WSZELKIE OBOWIĄZKI (W TYM MIĘDZY INNYMI OBOWIĄZKI FINANSOWE) PONIESIONE PRZEZ TAKI DOSTĘP LUB KORZYSTANIE.

 

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Korzystając z Witryny lub wysyłając do nas wiadomości e-mail, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Wyrażasz tym samym zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail lub zamieszczając powiadomienia na tej stronie lub za pośrednictwem naszych innych usług. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne informacje, które udostępniamy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, które są przekazywane na piśmie.

 

TREŚĆ UŻYTKOWNIKA

Niniejsza Witryna może zawierać funkcje (“Funkcje interaktywne”), które umożliwiają użytkownikom tworzenie, publikowanie, przesyłanie lub przechowywanie dowolnej zawartości, takiej jak tekst, muzyka, dźwięk, zdjęcia, wideo, grafika lub kod na Stronach (“Treści użytkownika” ). Treści użytkownika można przeglądać publicznie i mogą zawierać informacje o Twoim profilu oraz wszelkie treści publikowane zgodnie z Twoim profilem, ale nie zawierają informacji o Twoim koncie ani informacji, które przesyłasz, aby dokonać zakupu. Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści użytkownika i korzystanie z Funkcji interaktywnych oraz za korzystanie z dowolnych Funkcji Interaktywnych na własne ryzyko.

Korzystając z dowolnych Obszarów Interaktywnych, zgadzasz się nie publikować, nie przesyłać, nie transmitować, nie rozpowszechniać, nie przechowywać, nie tworzyć lub w inny sposób publikować ani wysyłać za pośrednictwem Witryny żadnych z poniższych:

Treści użytkownika, które są niezgodne z prawem, oszczercze, zniesławiające, nieprzyzwoite, pornograficzne, nieprzyzwoite, sprośne, sugestywne, nękające, zastraszające, podżegające, oszukańcze lub w inny sposób budzące zastrzeżenia;

Treści użytkownika, które stanowiłyby, zachęcają lub dostarczają instrukcje dotyczące przestępstwa, naruszają prawa którejkolwiek ze stron lub w inny sposób powodują odpowiedzialność lub naruszają lokalne, wojewódzkie, krajowe lub międzynarodowe prawo;

Treści użytkownika, które wyświetlają, opisują lub zachęcają do korzystania z dowolnego produktu, jaki Sprzedajemy w sposób, który może być obraźliwy, niewłaściwy lub szkodliwy dla Nas lub dowolnego użytkownika lub konsumenta;

Treści użytkownika, które mogą naruszać prawa do reklamy, prywatności lub ochrony danych osób trzecich, w tym zdjęcia, filmy wideo, zdjęcia lub informacje o innej osobie, jeśli nie uzyskano jej zgody;

Treści użytkownika, które zawierają fałszywe lub wprowadzające w błąd oświadczenia, roszczenia lub wyobrażenia na temat osoby, firmy, produktu lub usługi;

Treści użytkownika, które mogą naruszać patent, znak handlowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne intelektualne lub zastrzeżone prawa dowolnej strony;

Treści użytkownika podszywające się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w inny sposób fałszywie przedstawiające Twoje powiązanie z osobą lub podmiotem; i

Wirusy, wszelkiego rodzaju złośliwe oprogramowanie, uszkodzone dane lub inne szkodliwe, destrukcyjne pliki lub kod.

 

PRAWA W TREŚCI UŻYTKOWNIKA

O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach, na tej Stronie lub w oddzielnej umowie z Nami, nie rościmy sobie prawa własności ani kontroli nad żadną Treścią Użytkownika. Jednakże, przesyłając lub zamieszczając Treści użytkownika na tej Stronie, udzielasz nam niewyłącznego, wolnego od opłat, globalnego, wieczystego, nieodwołalnego, możliwego do przekazania i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa do używania, powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia pochodnych dzieła, rozpowszechniania, wykonywania i wyświetlania Treści Użytkownika na tej Stronie oraz na witrynach stron trzecich i aplikacjach mobilnych oraz we wszystkich innych formach medialnych lub formatach, niezależnie od tego, czy są one obecnie znane, czy dalej rozwijane, w jakimkolwiek celu i bez żadnego odszkodowania dla Ciebie. Udzielasz również użytkownikom tej Witryny prawa dostępu do Treści użytkownika w związku z korzystaniem z tej Witryny.

Zamieszczając Treści użytkownika na tej Stronie, oświadczasz i gwarantujesz, że (a) Treść użytkownika nie jest poufna; (b) jesteś właścicielem i kontrolujesz wszystkie prawa, tytuły i udziały w Treści Użytkownika lub w inny sposób masz wszystkie niezbędne prawa do publikowania i używania Treści Użytkownika na tej Stronie oraz do przyznania Nam praw przyznanych w tym Regulaminie; (c) Treści użytkownika są dokładne i nie wprowadzają w błąd lub są szkodliwe w jakikolwiek sposób; oraz (d) Treści użytkownika, a także ich używanie i publikowanie w związku z niniejszą Witryną, nie naruszają ani nie będą naruszać niniejszych Warunków ani żadnych innych obowiązujących Naszych warunków, wytycznych lub zasad ani żadnych obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji.

 

TWOJA OPINIA

Oddzielnie i niezależnie od Treści Użytkownika, możesz mieć możliwość przesyłania pytań, komentarzy, recenzji, pomysłów, planów, projektów, notatek, propozycji, rysunków, oryginalnych lub kreatywnych materiałów i innych informacji dotyczących tej witryny, nas oraz naszych produktów lub usług. (zbiorczo “Twoja Opinia”). Zgadzasz się, że Twoja Opinia nie będzie poufna i stanie się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, do takich informacji jak Twoja Opinia i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania Twojej Opinii w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub odszkodowania.

 

OGRANICZENIA PRAW DO UŻYTKOWANIA

Zgadzasz się, że nie możesz (i zgadzasz się nie zezwalać innym osobom ani podmiotom na używanie Twojego hasła i identyfikacji):

pobierać, modyfikować, powielać, adaptować, tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, tworzyć dzieł pochodnych na podstawie, publicznie wyświetlać, sprzedawać, wynajmować, licencjonować lub w jakikolwiek sposób komercyjnie wykorzystywać dowolną część Witryny, z wyjątkiem przypadków i w zakresie wyraźnie dozwolonym na mocy niniejszych Warunków; ;

usuwać jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji o prawach własności zawartych w lub na Stronie;

używać dowolnego robota, pająka, aplikacji do wyszukiwania / pobierania strony lub innego urządzenia w celu pobrania lub zindeksowania dowolnej części tej Witryny;

gromadzić wszelkie informacje o innych użytkownikach (w tym nazwach użytkowników i / lub adresach e-mail) w celu innym niż pozyskiwanie i / lub udostępnianie recenzji innym użytkownikom;

sformatować lub oprawić dowolną część dowolnych stron internetowych, które są częścią tej Strony;

tworzyć konta użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywymi lub nieuczciwymi pretekstami;

tworzyć lub przekazywać innym użytkownikom niezamówionej komunikacji elektronicznej, takiej jak “spam” lub w inny sposób zakłócać korzystanie z Witryny innym użytkownikom;

przesyłać do tej witryny wszelkie treści, które fałszywie stwierdzają lub sugerują, że takie treści są sponsorowane lub wspierane przez nas;

przesyłać do Witryny wszelkie elementy zawierające wirusy, robaki, wady, złośliwe oprogramowanie, koń trojański, bombę programową lub inną funkcję zaprojektowaną w celu spowodowania uszkodzenia lub pogorszenia w jakikolwiek sposób wydajności niniejszej Witryny, dowolnej innej witryny internetowej lub dowolnego komputera lub inne urządzenie lub system lub korzystanie z Witryny przez dowolnego użytkownika;

korzystać z Witryny w celu naruszenia bezpieczeństwa lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do dowolnego komputera lub sieci komputerowej lub innego urządzenia lub systemu (w tym nieautoryzowanych prób odkrywania haseł lub kodów szyfrowania zabezpieczeń);

złożyć na tej stronie jakichkolwiek treści, które są niezgodne z prawem lub ułatwiają, stanowią, promują lub zachęcają do nielegalnej działalności; lub w inny sposób korzystać z Witryny do przesyłania lub przechowywania nielegalnych materiałów, w tym wszelkich materiałów uznanych za groźne lub nieprzyzwoite;

kopiować ani przechowywać żadnych Treści użytkownika oferowanych na tej stronie w celach innych niż do użytku osobistego, niekomercyjnego;

podejmować jakichkolwiek działań, które nakładają lub mogą narzucać, według naszego wyłącznego uznania, nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie danymi lub ruchem na Stronie lub infrastrukturą informatyczną używaną do działania i udostępniania niniejszej Witryny; lub

korzystać z tej Witryny i / lub Treści Użytkownika, umyślnie lub nieumyślnie, w celu naruszenia wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych, wojewódzkich, federalnych lub międzynarodowych.

Nie mamy obowiązku monitorowania zachowania użytkownika na tej Witrynie i Zastrzegamy sobie prawo i mamy całkowitą swobodę w monitorowaniu zachowania użytkownika na tej Witrynie w dowolnym momencie i z dowolnego powodu bez powiadomienia.

 

PRAWO WŁASNOŚCI

Między Tobą a Nami, niniejsza Strona, w tym wszystkie fotografie, obrazy, tekst, grafika, ikony, klipy audio, oprogramowanie, kod źródłowy i inne aspekty (z wyłączeniem Treści Użytkownika), wszelkie ulepszenia lub modyfikacje, wszystkie dzieła pochodne na nich oparte, a gromadzenie, układanie i montaż tej strony (łącznie “Treść Strony”), w tym wszelkie prawa autorskie, znaki handlowe i inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności do powyższego, są własnością naszą lub naszych licencjodawców i są chronione przez odpowiednie prawa autorskie.

Korzystanie z naszych znaków towarowych lub znaków usługowych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody jest surowo zabronione. Nie mogą Państwo używać naszych znaków towarowych lub znaków usługowych w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą w jakikolwiek sposób, który może powodować zamieszanie. Użytkownik nie może używać naszych znaków towarowych lub znaków usługowych w jakikolwiek sposób dyskredytujący nas. Nie wolno używać żadnego z naszych znaków towarowych lub znaków usługowych w meta etykietach bez uprzedniej wyraźnej zgody. Żadne postanowienie niniejszych Warunków nie będzie traktowane jako przyznanie użytkownikowi lub żadnemu innemu użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do któregokolwiek z naszych patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności.

 

ZAKUPY NA NASZEJ STRONIE

Zgadzasz się, że wszystkie Twoje tranzakcje z lub za pośrednictwem tej strony mogą, według naszego wyboru, być przeprowadzane elektronicznie od początku do końca. Jeśli zdecydujemy się na postępowanie nieelektroniczne, transakcje te będą nadal podlegać pozostałym postanowieniom niniejszych Warunków, chyba że użytkownik wejdzie w inne określone przez nas warunki. Użytkownik jest odpowiedzialny za wydrukowanie lub sporządzenie elektronicznego egzemplarza niniejszych Warunków oraz wszelkich innych umów lub ujawnień, które są wymagane abyśmy Ci dostarczyli.

Ryzyko utraty i tytułu rzeczy zakupionych przez Ciebie na tej Stronie przechodzi na Ciebie po dostarczeniu przedmiotów do przewoźnika na podstawie umowy przesyłki.

Pobieramy podatek od sprzedaży towarów zamówionych na tej stronie w oparciu o obowiązującą stawkę podatku od sprzedaży w miejscu, do którego wysyłane jest zamówienie.

Kiedy wysyłamy do Ciebie lub za Twoimi wskazówkami do innej osoby, zgadzasz się zapłacić koszty wysyłki i wszelkie opłaty manipulacyjne przedstawione na tej Stronie, kiedy Twoje zamówienie zostaje składane. Zastrzegamy sobie prawo do zwiększania, zmniejszania i dodawania lub eliminowania opłat od czasu do czasu i bez wcześniejszego powiadomienia, więc zgadzasz się sprawdzić wszystkie opłaty przed złożeniem zamówienia lub zarejestrowaniem się w usłudze. Wszelkie opłaty za wysyłkę lub obsługę mogą ale nie muszą odzwierciedlać rzeczywistych kosztów.

Akceptowane mogą być tylko ważne karty kredytowe lub inne akceptowane przez nas metody płatności. Przesyłając zamówienie, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważniony do korzystania z wyznaczonej karty lub metody i upoważniasz nas do obciążania Twojego konta za wartość zamówienia (w tym podatków, kosztów wysyłki, obsługi i innych kwot opisanych na Witrynie) tą kartą lub inną metodą. Jeśli karta (lub inna metoda) nie może zostać zweryfikowana, jest nieważna lub nie jest akceptowana w inny sposób, Twoje zamówienie może zostać automatycznie zawieszone lub anulowane.

Wszystkie zwroty są regulowane przez naszą Politykę Zwrotów, którą można znaleźć w Polityce Zwrotów.

Dokładamy wszelkich starań, aby być jak najbardziej dokładnym i wyeliminować błędy na tej Stronie; Jednakże, nie gwarantujemy, że jakikolwiek produkt, usługa, opis, zdjęcie, ceny lub inne informacje są dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne lub wolne od błędów. W przypadku wystąpienia błędu, na tej stronie, w potwierdzeniu zamówienia, w przetwarzaniu zamówienia, dostarczeniu produktu lub usługi lub w inny sposób, zastrzegamy sobie prawo do poprawienia tego błędu i, jeśli to konieczne, do zmiany jego zamówienia (w tym pobrania poprawnej kwoty za produkt) lub anulować zamówienie i zwrócić wszelkie pobrane opłaty. Jedynym rozwiązaniem w przypadku takiego błędu jest anulowanie zamówienia i uzyskanie zwrotu pieniędzy.

Wszystkie produkty są uzależnione od dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia limitów ilościowych na każde zamówienie, do odrzucenia całości lub części zamówienia oraz do zaprzestania sprzedaży produktów lub usług bez uprzedzenia, nawet jeśli złożyłeś już zamówienie. Wszystkie ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania wszelkich zamówień na produkty i / lub usługi, których sprzedaż lub użytkowanie takiego produktu lub usługi w danym stanie lub jurysdykcji jest ograniczone lub zabronione.

LINKI

Niniejsza Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych, które są własnością i są obsługiwane przez strony trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za działanie lub zawartość znajdującą się na takiej stronie lub za jej pośrednictwem.

 

WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW

Użytkownik może wypowiedzieć Warunki w dowolnym czasie, zamykając konto, zaprzestając korzystania z Witryny i przekazując nam powiadomienie o wypowiedzeniu. Zastrzegamy sobie prawo, bez uprzedzenia i według własnego uznania, do wypowiedzenia Twojego prawa do korzystania z tej Strony lub jakiejkolwiek części tej Witryny oraz do zablokowania lub uniemożliwienia przyszłego dostępu i korzystania z tej Witryny lub jakiejkolwiek części tej Witryny.

 

ODSZKODOWANIE

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Cię oraz nasze spółki zależne i stowarzyszone, a także naszych odpowiednich przedstawicieli, dyrektorów, agentów, partnerów, członków, pracowników, niezależnych wykonawców, usługodawców i konsultantów (“Nasze Stowarzyszone Strony”) przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (łącznie “Odszkodowania”) wynikającymi lub związanymi z (a) Państwa dostępem i korzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem niniejszej Witryny; (b) wszelkich Treści Użytkownika publikowanych, przesyłanych, wykorzystywanych, rozpowszechnianych, przechowywanych lub w inny sposób transmitowanych na tej Witrynie lub za jej pośrednictwem; (c) wszelkie Opinie, które nam zaprezentujesz; (d) Twoje naruszenie niniejszych Warunków; oraz (e) Twoje naruszenie praw innych osób. Użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczne powiadamianie nas o Odszkodowaniach osób trzecich, współpracę z nami w obronie takich Odszkodowań oraz uiszczenie wszelkich opłat, kosztów i wydatków związanych z obroną takich Odszkodowań (w tym, między innymi, koszty obsługi prawnej). Ponadto zgadzają się Państwo, że będziemy mieć prawo do kontrolowania obrony lub rozstrzygania Odszkodowań stron trzecich.

 

LIMITACJE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych, niniejsza Witryna, w tym cała zawartość Witryny oraz usługi świadczone na tej Witrynie lub w związku z nią, są udostępniane na zasadzie “TAK JAK JEST” i “ZE WSZYSTKIMI WADAMI” bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani jakichkolwiek warunków, jasno wyrażonych czy ukrytych. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH INNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI, WARUNKÓW I OBOWIĄZKÓW, WYRAŻONYCH, DOMNIEMANYCH LUB USTAWOWYCH, WŁĄCZNIE Z, ALE NIE LIMITOWANE DO DOMNIEMANYCH GWARANCJI, OBOWIĄZKÓW LUB WARUNKÓW: (A) PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYKORZYSTANIA, WYNIKÓW, TYTUŁÓW I BEZ NARUSZENIA; ORAZ (B) STWORZONE POPRZEZ UŻYCIE HANDLOWE, PRZEBIEG TRANSAKCJI LUB PRZEBIEG WYDAJNOŚCI. Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że ta strona jest dokładna, kompletna, niezawodna, aktualna lub wolna od błędów. Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że ta Witryna lub nasze serwery są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

 

ŚRODKI ZARADCZE; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym, a także naszą wyłączną odpowiedzialnością za wszelkie przypadki naruszenia gwarancji jest prawo do zwrotu produktu lub zwrotu kosztów za usługę zgodnie z naszymi odpowiednimi zasadami dotyczącymi zwrotu i wymiany. W ŻADNYM PRZYPADKU NASZE STRONY LUB ZWIĄZANE Z NIĄ NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRATĘ DZIAŁALNOŚCI, NAWET JEŚLI ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, NASZA STRONA I ANI NASZE STRONY POWIĄZANE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE CZY POSIADAJĄ UMOWĘ, GWARANCJĘ, TERMIN (WŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM, CZY AKTYWNYM, PASYWNYM LUB IMPULOWANYM) LUB INNĄ TEORIĘ, WYNIKAJĄCĄ Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB ZAKUPU LUB KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAKUPIONYCH POPRZEZ PONIŻSZĄ STRONĘ PRZEKRACZA CENĘ ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI. OGRANICZENIA OKREŚLONE W NINIEJSZYM PARAGRAFIE NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE WYKLUCZAJĄ NAS LUB NASZYCH POWIĄZANYCH STRON OD ZANIEDBANIA, OSZUSTWA, INTENCYJNEGO, BARDZO WOLNEGO, SZKODLIWEGO LUB BEZKONKURENCYJNEGO.

 

ŚRODKI PRAWNE

Zgadzasz się, że nasze środki prawne w odniesieniu do faktycznego lub zagrażającego naruszenia niniejszych Warunków byłyby niewystarczające i będziemy mieli prawo do określonych świadczeń lub nakazu sądowego, lub obu, w uzupełnieniu do wszelkich szkód, które możemy legalnie odzyskać, łącznie z uzasadnionymi kosztami wszelkiej formy rozstrzygania sporów, w tym, bez ograniczeń, z tytułu obsługi prawnej.

Żadne prawo lub środek zaradczy nie może być wyłączony z jakichkolwiek innych, prawnych lub kapitałowych, w tym, bez ograniczeń, odszkodowań z roszczeń odszkodowawczych, honorariów i kosztów adwokatów.

 

MODYFIKACJA STRONY

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub tymczasowego wstrzymania tej Witryny lub jej funkcji lub części bez wcześniejszego powiadomienia.

 

SALVATORIUS

Jeżeli jakiekolwiek z tych postanowień zostaną uznane za nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, warunek ten zostanie uznany za indywidualny i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków.

 

BRAK KORZYŚCI DLA STRONY TRZECIEJ

Warunki te są korzystne i będą egzekwowane tylko przez strony. Niniejsze warunki nie mają na celu przyznania jakichkolwiek praw lub korzyści stronom trzecim ani nie stanowią zobowiązań ani odpowiedzialności wobec żadnej strony trzeciej.

 

GWARANCJA

W wyniku niniejszych Warunków nie powstaje żadna agencja, spółka, umowa o wspólnym przedsięwzięciu ani stosunek pracy, a Ty nie masz żadnej władzy, która by nas związała w jakimkolwiek zakresie. Możemy dostarczyć Ci powiadomienia, w tym te dotyczące zmian niniejszych Warunków, pocztą e-mail, zwykłą pocztą lub postami na tej Stronie. Niniejsze Warunki, które zostaną zaakceptowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Witryny, stanowią całość porozumienia między Użytkownikiem a Nami w zakresie korzystania z tej Witryny. Nasze niewykonanie lub egzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się egzekwowania takiego prawa lub postanowienia. Jeżeli którekolwiek postanowienie z niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, to postanowienie to zostanie ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym zakresie niezbędnym, aby niniejsze Warunki pozostały w pełni skuteczne i wykonalne. Niniejsze warunki nie mogą być przenoszone, przekazywane lub podlegające sublicencjonowaniu, za wyjątkiem naszej uprzedniej pisemnej zgody. Niniejsze Warunki obejmują i zawierają odniesienie do naszej Polityki Prywatności, którą można znaleźć na stronie [INSERT LINK TO YOUR PRIVACY POLICY] oraz wszelkie informacje dotyczące Strony.

 

PYTANIA

Pytania dotyczące niniejszych Warunków, naszej Polityki Prywatności lub innych materiałów związanych z regulaminem można kierować do naszego personelu pomocniczego, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@meridiusmedical.com.